[Admin]

Одаберите језик: [Српски] [Български]

Почетна Интервју Вести Текућа сезона Спортско друштво Клубови Секције Канцеларија за младе Навијачи Контакт

Почетна

 

Руководство

 

Спортско друштво има органе управљања одређене статутом. Органи     управљања су:

  1. Скупштина;
  2. Управни одбор;
  3. Надзорни одбор;
  4. Председник скупштине и
  5. Секретар Спортског друштва.

 

Скупштина Спортског друштва

Скупштина је највиши орган управљања Спортског друштва и  сачињавају је представници клубова – чланова Спортског друштва, које они бирају и опозивају на основу својих Статута. Клубови – чланови Спортског друштва делегирају по два члана за састав Скупштине Спортског друштва, а њихов мандат је четири године.
Мандат чланова Скупштине може престати пре истека рока  подношењем писмене оставке или опозивом од стране клуба. Клуб који буде накнадно примљен у Спортско друштво, бира једног члана Спортског друштва. Скупштина Спортског друштва доноси одлуке које су у складу са статутом.

Управни одбор

Скупштина бира Управни одбор, који броји седам чланова и чине га:   председник, подпредседник и пет чланова. Председника и потпредседника Управног одбора бира и разрешава Управни одбор из својих редова. Чланови Управног одбора бирају се између кандидата које предложе клубови – чланови Спортског друштва. Предложени кандидати за чланове Управног одбора су: спортски радници, спортски стручњаци и спортисти који су се истакли радом у клубовима – члановима Спортског друштва. Мандат чланова Управног одбора траје четири године, а њихов мандат може престати подношењем писмене оставке или разрешењем од стране скупштине. Председник фонда Спортског друштва присуствује седници Управног одбора када је на дневном реду доношење одлуке везане за рад Фонда Спортског друштва.

Председник Управног одбора Сд''Младост'' је Драган Златков.

 

Надзорни одбор

Надзорни одбор има председника и два члана које бира Скупштина Спортског друштва на предлог клубова и њихов мандат траје четири године и може престати пре истека тог рока подношењем оставке или разрешењем од стране Скупштине. 

Председник Скупштине

Председник Скупштине сазива и руководи радом Скупштине, представља Спортско друштво, прати спровођење одлука и закључака Скупштине, Управног одбора, Секретара Спортског друштва и осталих органа. Председник Скупштине је и Председник Спортског друштва ''Младост''. Председник и потпредседник Скупштине бирају се из редова чланова Скупштине и за свој рад одговорају Скупштини. Њихов мандат траје четри године.

Председник СД''Младост'' је Стефан Стојков, а потпредседник је Владица Манасијев.

 

Секретар

Председник Скупштине даје предлог за именовање и разрешење Секретара Спортског друштва Управном одбору, који га именује или разрешава. Мандат секретара траје четири године.

Генерални секретар друштва је Љиљана Котев.

 

 

Slideshow image

Презентација рада Спортског друштва "Младост"
Приручник за родитеље младих спортиста СД "Младост"
Пријатељски сусрет Младост-Левски(Софија)
Отворена забавна школа фудбала - Босилеград 2012
eXTReMe Tracker

Спортско друштво "Mладост" Босилеград 2012. Designed by Voislav Bozilov